Έγγραφα Γ.Α.Κ. Μαγνησίας / G.S.A documents Magnesia

01
Κατάλογος Αρχείου Σανατορίου Γ. Καραμάνη, από τα Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας.


02
Έγγραφα Σανατορίου Γ. Καραμάνη (αλληλογραφία με την Ισραηλίτικη κοινότητα Θεσσαλονίκης, Λαρίσης και American Joint Distribution Committee), από τα Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας.
03
Δίγλωσσο διαφημηστικό φυλλάδιο του Σανατορίου, πρωτότυπο έγγραφο, από τα Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας.
04
"Εσωτερικός κανονισμός του Σανατορίου Πηλίου", πρωτότυπο έγγραφο, από τα Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας.
05
Διαφημηστικό φυλλάδιο του Πρεβαντορίου "Τα Χελιδόνια", πρωτότυπο έγγραφο, από τα Γ.Α.Κ. Ν. Μαγνησίας.