έγγραφα /documents

01
"Εσωτερικός κανονισμός του Σανατορίου Πηλίου", έντυπο, αρχείο Νίκου Τσακνή
02
"Α΄ Ελληνικό Συνέδριο κατά της Φυματίωσης του 1909", έντυπο, αρχείο Νίκου Τσακνή
03
"Β΄ Ελληνικό Συνέδριο κατά της Φυματίωσης του 1912", από το περιοδικό "Εν Βόλω", Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση Δήμου Βόλου, τεύχος 21ο.

04
"Πιστοποιητικά Θανάτου υπογεγραμένα από τον ιατρό Καραμάνη", αρχείο Μαρίας Ανδρομάχης Χατζηνικολάου.